Aktuality

PREDĹŽENIE OBDOBIA NA VYUŽÍVANIE PREDDAVKOVÝCH PLATIEB V RÁMCI DOPYTOVO-ORIENTOVANÝCH PROJEKTOV V GESCII MH SR

Usmernenie k uplatneniu preddavkových platieb v gescii MH SR, verzia 3.2

Zmena na poste GR VA

Novým generálnym riaditeľom Výskumnej agentúry sa stal s účinnosťou od 23. júna 2022 Marek Mrva.

Informácia o predpokladanom termíne na vydanie rozhodnutí v rámci 2. hodnotiaceho kola výzvy č. 27

Informácia o predpokladanom termíne na vydanie rozhodnutí v rámci 2. hodnotiaceho kola výzvy č. 27

MH SR navyšuje alokáciu výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-27

MH SR ako SO pre OP II vydalo Usmernenie č. 6 k výzve OPII-MH/DP/2020/11.3-27 o navýšení indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Ministerstvo školstva zverejnilo aktualizované vzory zmlúv o NFP k výzve s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01 a OPII-VA/DP/2021/10.1-01

MŠVVaŠ SR ako SO pre OP II zverejnilo aktualizované vzory zmlúv o NFP k výzve s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01 a OPII-VA/DP/2021/10.1-01

Oznam pre žiadateľov NFP vo Výzve na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR konajúce prostredníctvom Výskumnej agentúry oznamuje žiadateľom NFP že z dôvodu vysokého počtu žiadostí o NFP a predĺženia procesov odborného hodnotenia nebudú rozhodnutia vydané v rámci 70-dňovej lehoty vyplývajúcej z platného Systému riadenia EŠIF.

Aktualizovaná Zmluva o NFP k výzve OPII-VA/DP/2021/10.1-01

Dnes (26.5.2022) bola zverejnená aktualizovaná Zmluva o poskytnutí NFP k Výzve s kódom OPII-VA/DP/2021/10.1-01.

Informácia pre prijímateľov k zamestnávaniu odídencov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo informáciu pre prijímateľov k zamestnávaniu odídencov.

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR ZVEREJNILO verziu 5.1 DOKUMENTU Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo - orientovaných projektov OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo - orientovaných projektov OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky verzia 5.1

Informácia o predpokladanom termíne na vydanie rozhodnutí v rámci 3. hodnotiaceho kola výzvy č. 26

Predpokladaný termíne na vydanie rozhodnutí v rámci 3. HK výzvy č. 26

Usmernenie č. 1 pre žiadateľov v rámci výzvy s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01

MŠVVaŠ SR vydalo k 27.4.2022 Usmernenie č. 1 pre žiadateľov v rámci výzvy s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01

E-bulletin č. 7 04/2022

Výskumná agentúra vám prináša E-bulletin č. 7 04/2022

INFOSERVIS MH SR č. 5

Infoservis č. 5

MH SR aktualizuje podmienky zabezpečenia pohľadávky zo zmluvy o poskytnutí NFP

MH SR ako SO pre OP II zverejnilo dňa 14. 04. 2022 aktualizované Usmernenie pre prijímateľov k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, verzia 2.5.

Zmena termínu online seminára pre prijímateľov NFP

Výskumná agentúra presúva online seminár pre prijímateľov NFP „Hodina otázok a odpovedí na tému implementácia“ z dôvodu absencie personálnych kapacít.
STRANA 1 Z 31

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť