17. decembra 2018

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie zverejnilo dňa 17. 12. 2018 dokument s názvom Preukazovanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu v rámci dopytovo-orientovaných projektov OP VaI v gescii MH SR_ verzia 1.0.

Cieľom zverejneného dokumentu je zjednotiť formu poskytovaných informácií týkajúcich sa podmienky mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a znížiť rozsah a sprehľadniť dokumentáciu výziev na predkladanie ŽoNFP vyhlásených MH SR.

Úplné znenie dokumentu nájdete TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť