4. mája 2021

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo Výzvy na predkladanie ŽoNFP zamerané na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence), a to:

  • výzvu s kódom OPII-MH/DP/2021/11.3-32 zameranú na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence)
  • výzvu s kódom OPII-MH/DP/2021/12.1-33 zameranú na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v Bratislavskom kraji.

Cieľom  výziev  je podporiť výskumno – vývojové projekty, ktorým bola vzhľadom na ich technologickú inovatívnosť udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v rámci nástroja EIC Accelerator Pilot programu Horizont 2020 v termíne po 1. januári 2018  a za predpokladu, že tieto projekty neboli z  priamo riadeného programu EK finančne podporené.

Známka excelentnosti za kvalitu sa udeľuje projektom na základe hodnotenia a zoradenia nezávislými odborníkmi, pričom tieto projekty sa považujú za excelentné a hodné financovania z verejných zdrojov, no nemôžu sa financovať z programu Horizont 2020 z dôvodu nedostatku dostupných finančných prostriedkov. Z hľadiska zamerania ide o projekty priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rôznych odvetviach hospodárstva.

Oprávnenými žiadateľmi v rámci výzvy sú výlučne mikro, malé a stredné podniky spĺňajúce všetky podmienky poskytnutia príspevku definované výzvou.

V rámci výziev sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške:

  • 12,8 mil. EUR na výzvu s kódom OPII-MH/DP/2021/11.3-32
  • 18,3 mil. EUR na výzvu s kódom OPII-MH/DP/2021/12.1-33.

Dátum vyhlásenia výziev: 04. 05. 2021

Typ výziev: Otvorená

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť