7. apríla 2020

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra dňa 7. apríla 2020 zrušilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu vzniku a činnosti technologicko - inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva s kódom OPII-MH/DP/2020/9.5-24 (ďalej len „výzva“).

SO pristúpilo k zrušeniu výzvy v súlade s ustanovením § 17 ods. 8 zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom požiadavka na zrušenie výzvy vyplynula z potreby uvoľnenia finančných prostriedkov na riešenie opatrení s cieľom zmierniť negatívne dopady na ekonomiku v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. ​

Zrušenie výzvy s kódom OPII-MH/DP/2020/9.5-24 je účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 07.04.2020.

Bližšie informácie k zrušeniu výzvy sú uvedené v informácii, ktorá je zverejnená v rámci predmetnej výzvy.

Dokument nájdete TU.

 

 

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť