13. novembra 2018

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Dopravných prostriedkov pre 21. storočie.

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na výzvu je 2 000 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

Dátum vyhlásenia výzvy:      13.11. 2018

Dátum uzavretia výzvy:         do vyčerpania celkovej alokácie finančných                                                                        prostriedkov stanovenej v tejto výzve

Typ výzvy:                                  otvorená

 

Viac info: https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-va-dp-2018-1-1-3-06/

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť