31. decembra 2021

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra konajúci v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR ako riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra oznamuje, že ku dňu 31. decembra 2021 uzatvára výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPII-MH/DP/2021-11.3-32, zameranú na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence).

Výzva bola uzavretá z dôvodu, že celkový finančný objem predložených žiadostí o poskytnutie NFP dosiahol jej disponibilnú alokáciu. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť