18. septembra 2023

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra informuje prijímateľov, že k 15.9.2023 bola ukončená platnosť a účinnosť nasledovných metodických dokumentov:

  • Usmernenie pre prijímateľov v rámci dopytovo-orientovaných projektov OP II v gescii MH SR v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie a
  • Usmernenie pre prijímateľov v rámci národných  projektov OP II v gescii MH SR v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie

(ďalej spoločne len „Usmernenia“).

K ukončeniu platnosti a účinnosti týchto Usmernení dochádza v nadväznosti na prijatie uznesenia vlády SR č. 446 z 13. septembra 2023 k návrhu na odvolanie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky, ktorým vláda SR odvolala mimoriadnu situáciu s účinnosťou od 15. septembra 2023.

V nadväznosti na túto skutočnosť budú znenia predmetných Usmernení presunuté do časti Archív

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť