2. decembra 2021

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo:

 

Cieľom výziev na výber expertov (ďalej len „výzvy“) je vytvoriť zoznam expertov, ktorých môže Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky osloviť na spoluprácu a expertné posudzovanie v súvislosti s implementáciou projektov schválených v rámci výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraných na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) s kódom OPII-MH/DP/2021/11.3-32 a OPII-MH/DP/2021/12.1-33, ako aj v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu s názvom European Battery Innovation s kódom OPII-MH/DP/2021/9.5-34.

Uchádzači o zaradenie do zoznamu expertov sú povinní splniť:

  1. všeobecné kritériá pre výber expertov (bezúhonnosť, plná spôsobilosť na právne úkony) a zároveň 
  2. odborné kritériá pre výber expertov, ktorými sú:

minimálne 5 rokov praxe v oblasti stanovenej v rámci výziev aspoň v jednej z nasledovných foriem činností:

  1. podnikateľská činnosť (výrobná činnosť a/alebo poskytovanie služieb), resp. činnosť v pracovnom pomere,
  2. vzdelávanie/pedagogická činnosť,
  3. výskumno-vývojová činnosť,

alebo

minimálne 5 konkrétnych výstupov/posudkov, resp. akýchkoľvek iných výsledkov pôsobenia v oblasti stanovenej v rámci výziev v aspoň jednej z nasledovných foriem:

  1. príprava a/alebo posudzovanie podnikateľských plánov/zámerov/projektov,
  2. poskytovanie odborného poradenstva,
  3. vypracovávanie odborných posudkov,
  4. znalecká činnosť.

 

Dátum vyhlásenia výzvy:  2. 12. 2021

Typ výzvy: otvorená

Kompletné informácie k výzvam SOE (32 a 33) nájdete priamo pri výzvach OPII-MH/DP/2021/11.3-32, OPII-MH/DP/2021/12.1-33 a TU.

Kompletné informácie k výzve IPCEI (34) nájdete priamo pri výzve OPII-MH/DP/2021/9.5-34 a TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť