23. novembra 2016

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 23.11.2016 Usmernenie č. 1 k vyzvaniu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na horizontálnu IKT podporu a centrálnu infraštruktúru pre inštitúcie výskumu a vývoja (kód: OPVaI-VA/NP/2016/1.1.1-01). Všetky zmeny nájdete priamo v usmernení.

Za účelom prehľadnosti a lepšej orientácie v zmenách, VA zverejňuje vyzvanie s vyznačenými zmenami resp. doplneniami.  

Usmernenie nadobúda účinnosť dňa 23.11.2016, t. j. dňom zverejnenia na webovom sídle operačného programu Výskum a inovácie.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť