26. augusta 2016

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 26.08.2016 Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného  príspevku zameranej na podporu inovácií a technologického transferu (kód OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02).

Cieľom Usmernenia č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02 (ďalej len „Usmernenie č. 1“) je zabezpečenie optimalizácie výzvy vo vzťahu k informáciám uvedeným v Príručke pre žiadateľa, ktoré sa týkajú spôsobu vypracovania povinnej prílohy č. 16 ŽoNFP – Finančná analýza, ako aj odstránenie zrejmej chyby v písaní v časti súvisiacej s inštrukciami v rámci vypracovania finančnej analýzy projektu. Usmernením č. 1 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie (ďalej aj “SO pre OP VaI“) v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o príspevku z EŠIF“) mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

 

Úplné znenie Usmernenia č. 1 nájdete TU .

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť