15. februára 2023

Ministerstvo hospodárstva SR hľadá odborníkov, ktorí pomôžu v procese transparentného a objektívneho hodnotenia žiadostí o finančnú podporu z európskych zdrojov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OP II). Výzva je určená najmä odborníkom v oblasti výroby a spracovania kovov, dreva, papiera či v oblasti ekonomiky.

Proces nezávislého odborného hodnotenia je neoddeliteľnou súčasťou prideľovania financií z Európskej únie. Ministerstvo hospodárstva SR preto prostredníctvom vyhlásenej výzvy hľadá nestranných a skúsených odborníkov, ktorí pomôžu s hodnotením žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci dopytovo orientovaných projektov najmä v týchto odborných oblastiach:

  • Výroba a spracovanie kovov (C24)
  • Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení (C25)
  • Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku (C16)
  • Výroba papiera a papierových výrobkov (C17)
  • Výroba nábytku – dreveného pôvodu (C31)
  • Ekonomické zameranie - posúdenie finančnej analýzy, vyhodnotenie rozpočtu projektu a pod.

Podrobnejšie informácie o kvalifikačných a odborných predpokladoch, ako aj o spôsobe zapojenia sa do procesu odborného hodnotenia žiadostí, môžu záujemcovia získať na webovom sídle operačného programu www.opvai.sk v časti Výzva na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP DOP projektov II (MH SR).

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť