1. októbra 2018

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 1. 10. 2018 usmernenia k nasledovným výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraným na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja:

Usmernenie č. 6 k výzve na predkladanie ŽoNFP s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11,

Usmernenie č. 6 k výzve na predkladanie ŽoNFP s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12,

Usmernenie č. 6 k výzve na predkladanie ŽoNFP s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13,

Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie ŽoNFP s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16,

Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie ŽoNFP s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17.

– ďalej len „výzva“ resp. „výzvy“.

Cieľom usmernení k výzvam na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13, OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16 a OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17  (ďalej len „usmernenia“) je úprava výziev a ich príloh v súvislosti s/so:

  • prijatím zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 26.09.2018;
  • prijatím zákona č. 270/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý nadobudol účinnosť dňa 26.09.2018;
  • zohľadnením praktických skúseností vyplývajúcich z procesu posudzovania projektov predložených v rámci vyššie uvedených výziev.

Usmerneniami sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvy spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernenia a zmeny z nich vyplývajúce sú účinné odo dňa 1. októbra 2018.

Úplné znenie usmernení ku všetkým z vyššie uvedench výziev na predkladanie ŽoNFP zameraných na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja nájdete tu:

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13

OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16

OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť