20. novembra 2017

Dňa 20. novembra 2017 sa na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako Riadiaceho orgánu pre Operačný program Výskum a Inovácie (ďalej len „OPVaI“), konalo v poradí druhé zasadnutie Pracovnej skupiny pre hodnotenie OPVaI. Na zasadnutí boli prezentované výsledky ex post evaluácie národného projektu: Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií („NITT“), realizovaného v rámci predchádzajúceho Operačného programu Výskum a vývoj. Hlavným cieľom tohto národného projektu, ktorého prijímateľom bolo CVTI, bolo vytvorenie a implementácia systému národnej podpory transferu technológií nadobudnutých výskumno-vývojovou činnosťou do hospodárskej a spoločenskej praxe, teda prepojenia akademickej sféry a podnikania. Evaluáciu vykonal p. Alberto Bonetti, ktorý je nezávislým expertom vybraným z databázy zahraničných odborných hodnotiteľov OPVaI. Bonetti v Záverečnej správe z evaluácie potvrdil efektívnosť realizovaného národného projektu NITT, a zároveň konštatoval potrebu ďalšej podpory v oblasti transferu technológií na Slovensku. Úspešná evaluácia projektu NITT bola predpokladom pre realizáciu nového národného projektu na podporu transferu technológii (NITT II), ktorý je v súčasnosti pripravovaný v rámci OPVaI. Na zasadnutí pracovnej skupiny bol prítomný aj zástupca prijímateľa - CVTI, ktorý konštatoval vysokú mieru súladu medzi pripravovaným zámerom nového projektu a odporúčaniami, ktoré pán Bonetti prezentoval v Záverečnej správe z evaluácie, a ubezpečil prítomných, že nový projekt bude pripravovaný a realizovaný v zmysle odporúčaní z ex post evaluácie.

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť