25. júna 2018

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zamerané na podporu zapájania MSP do programov EÚ, a to:

  • výzvu s kódom OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18 zameranú na podporu zapájania MSP do programov EÚ a
  • výzvu s kódom OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19 zameranú na podporu zapájania MSP v Bratislavskom kraji do programov EÚ.

Cieľom výziev je podporiť zapájanie MSP do programov EÚ, keďže v  minulosti neexistovala účinná forma takejto podpory MSP, v dôsledku čoho SR dosahovalo nízku mieru zapojenia MSP do programov EÚ.

Výzvy sú zamerané na podporu zapojenia MSP do Fázy 2 SME Instrument (Nástroj pre MSP), a to prostredníctvom podpory činností súvisiacich s vypracovaním štúdie uskutočniteľnosti.

SME Instrument je súčasťou programu Horizont 2020, ktorý je programom EÚ pre financovanie výskumu a inovácií. SME Instrument kombinuje finančné, koučingové a akceleračné nástroje a je zameraný na podporu mimoriadne inovačných MSP, ktoré majú ambíciu rozvíjať vlastný rastový potenciál na medzinárodných trhoch. SME Instrument zahŕňa dve, na sebe nezávislé fázy:

  • Vo fáze 1 môžu MSP získať finančné prostriedky na štúdiu uskutočniteľnosti, prostredníctvom ktorej sa preskúma inovačná alebo technologická uskutočniteľnosť a komerčný potenciál nového nápadu s cieľom pripraviť inovačný projekt.
  • Vo fáze 2 môžu MSP získať finančné prostriedky na následný vývoj produktu pre trh.

Pomoc v rámci výziev je zameraná na podporu projektov MSP predložených do nástroja SME Instrument (Fázy 1 alebo Fázy 2), ktoré nezískali z tohto nástroja pomoc, ale ich dosiahnuté bodové hodnotenie je zárukou vysokej kvality projektov. Prostredníctvom týchto výziev budú podporované činnosti súvisiace s vypracovaním štúdie uskutočniteľnosti s cieľom následného predloženia inovačného projektu do Fázy 2 SME Instrument.

V rámci  výziev bude historicky prvýkrát uplatnený systém zjednodušeného vykazovania výdavkov formou paušálnej sumy vo výške 50 000 EUR na projekt.

Okrem využitia zjednodušeného vykazovania výdavkov poskytovateľ s cieľom znížiť administratívnu záťaž žiadateľov pokračuje vo vyhlasovaní výziev v tzv. zjednodušenom režime. Zjednodušene bude prebiehať nielen predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku elektronicky priamo z prostredia ITMS2014+, ale aj predkladanie jednotlivých príloh k žiadosti. Žiadateľ nemusí predkladať žiadne potvrdenia vydané verejnými orgánmi, t. j. všetko, čo si vie poskytovateľ overiť vo verejne dostupných registroch, si overí bez potreby preukazovať to zo strany žiadateľa. Celá dokumentácia výziev je nastavená v užívateľsky priateľskom formáte s využitím preddefinovaných formulárov vybraných príloh a pomôcok, ktoré majú žiadateľom pomôcť minimalizovať formálne nedostatky žiadostí.

V rámci výziev sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške:

  • 750 000 EUR na výzvu s kódom OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18
  • 500 000 EUR na výzvu s kódom OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19

Dátum vyhlásenia výziev: 25. 06. 2018

Typ výziev: otvorené

Pre kompletné informácie k výzvam spolu s prílohami kliknite SEM.

Zároveň na webovom sídle TU sú zverejnené metodické dokumenty, ktoré sú relevantné aj pre predmetné výzvy.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť