5. mája 2017

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie (ďalej len „SO“) oznamuje žiadateľom, že dňa 5. mája 2017 zrušilo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zamerané na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05 a OPVaI-MH/DP/2017/2.2.2-06.

SO pristúpilo k zrušeniu výziev v súlade s ustanovením § 17 ods. 8 zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to z dôvodu potreby zohľadnenia záverov komunikácie Slovenskej republiky s Európskou komisiou týkajúcej sa plnenia ex ante kondicionality 1.1 - Výskum a inovácie: Existencia národnej a/alebo regionálnej stratégie inteligentnej špecializácie, ktorá je v súlade s národným programom reforiem, na získanie súkromných financií na výskum a vývoj, ktoré spĺňajú znaky národných a regionálnych systémov výskumu a inovácií dosahujúcich vynikajúce výsledky a z tejto komunikácie vyplývajúcu pripravovanú úpravu rozsahu špecializačných priorít definovaných Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (ďalej len „RIS3 SK“).

Predmetná úprava má za následok potrebu zmeny podmienky poskytnutia príspevku č. 14 – Podmienka oprávnenosti aktivít projektu, ktorá v zmysle odseku 6 kapitoly 3.1.1.1 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov predstavuje podstatnú zmenu podmienok výzvy, pričom takáto zmena má za následok zrušenie výzvy.

Po úprave rozsahu špecializačných priorít definovaných RIS3 SK budú predmetné výzvy bezodkladne opätovne vyhlásené, pričom snahou MH SR bude v maximálnej možnej miere zachovať všetky ostatné podmienky poskytnutia príspevku výzvy bezo zmeny. Zároveň dôjde v rámci opätovne vyhlásených výziev k zníženiu administratívnej náročnosti súvisiacej s vypracovaním žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) spočívajúcej v znížení počtu povinných príloh ŽoNFP preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia príspevku s maximálnym možným využitím ich overovania vo verejných registroch.

Z tohto dôvodu odporúčame potenciálnym žiadateľom sledovať informácie zverejnené na webovom sídle www.opvai.sk.

Zrušenie výziev s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05 a OPVaI-MH/DP/2017/2.2.2-06 je účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 05.05.2017.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť