18. decembra 2020

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra oznamuje žiadateľom, že v súlade s § 57 ods. 3 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňa 18. decembra 2020 zrušilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu sociálnych inovácií v prostredí MSP s kódom OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22.

Požiadavka na zrušenie výzvy vyplynula z potreby uvoľnenia finančných prostriedkov na riešenie opatrení s cieľom zmierniť negatívne dopady na ekonomiku Slovenskej republiky v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Z uvedeného dôvodu MH SR využíva legislatívne možnosti viažuce sa na krízovú situáciu a koncentruje finančné prostriedky na realizáciu opatrení súvisiacich s podporou podnikateľského prostredia s cieľom znížiť negatívne dopady šíriaceho sa ochorenia COVID-19 na hospodárske výsledky podnikov a zamestnanosť.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť