1. júna 2023

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra s cieľom zrýchliť implementáciu projektov a čerpanie finančných prostriedkov v roku 2023 predlžuje v prípade výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 obdobie na využívanie preddavkových platieb. Z tohto dôvodu MH SR vydáva Usmernenie pre prijímateľov k uplatneniu preddavkových platieb v rámci dopytovo-orientovaných projektov v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, verzia 4.1.

Na základe tohto usmernenia je možné v prípade výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 využiť preddavkové platby v prípade, že prijímateľ predloží poskytovateľovi žiadosť o platbu s výdavkami viažucimi sa k preddavkovým platbám najneskôr do 31. októbra 2023, pričom termín na dodanie predmetu plnenia je predĺžený do 31. decembra 2023. Ostatné ustanovenia tohto usmernenia zostávajú zachované.

V nadväznosti na úpravu podmienok pre uplatnenie preddavkových platieb bolo zo strany Ministerstva hospodárstva SR aktualizované aj Usmernenie pre prijímateľov k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, verzia 3.0.


Všetky uvedené dokumenty sú účinné odo dňa ich zverejnenia, t. j. od 1. júna 2023 a ich úplné znenie nájdete TU

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť