Hodnotenie je často postavené na údajoch z monitorovacieho systému, popri rôznych sekundárnych zdrojoch údajov a informácií. Úlohou hodnotenia je poskytnúť reflexiu na výkon/implementáciu operačného programu v hlbšom kontexte.

Základom funkčného systému monitorovania je prepojenie vhodne nastaveného systému merateľných ukazovateľov (indikátorov), zberu a agregovania dát z najnižšej úrovne s monitorovaním pokroku v rámci jednotlivých projektov na báze monitorovacích správ.

Monitorovacie správy budú obsahovať okrem základných popisov postupu v implementácii projektu aj kvalitatívne zhodnotenie pokroku zo strany prijímateľov. 

 

 plán hodnotení operačného programu výskum a inovácie (júl 2017)

 SÚHRNNÁ SPRÁVA O AKTIVITÁCH A VÝSLEDKOCH HODNOTENÍ OPVAI ZA ROK 2015

 súhrnná správa o aktivitách a výsledkoch hodnotení opvai za rok 2016

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť