27. augusta 2021

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 27. augusta 2021 Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) s kódom výzvy OPII-MH/DP/2021/11.3-32.

 

Cieľom Usmernenia č. 1 je:

  • nahradiť zverejnený návrh schémy štátnej pomoci platnou a účinnou schémou štátnej pomoci;
  • zohľadniť legislatívne zmeny vo všeobecne záväznom právnom predpise upravujúcom konanie poskytovateľa pri poskytovaní nenávratného finančného prostriedku z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ako aj zmeny vyplývajúce z aktualizácie Metodického pokynu Centrálneho koordinačného orgánu č. 6 k pravidlám oprávnenosti pre najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov;
  • zosúladenie výzvy so znením výnimky CKO, ktorá sa týka výnimky z povinnosti postupovať pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní podľa pravidiel a postupov upravených v Metodickom pokyne CKO č. 12 k zadávaniu zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní a v Metodickom pokyne CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou;
  • precizovať text a zlepšiť zrozumiteľnosť dokumentácie výzvy pre žiadateľov.

 

Usmernením č. 1 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

  • text výzvy;
  • príloha č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP vrátane záväzných formulárov – Inštrukcia k vyplneniu ŽoNFP;
  • príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa;
  • príloha č. 3 výzvy – Schéma štátnej pomoci na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence);
  • príloha č. 4 výzvy – Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov;
  • príloha č. 5 výzvy – Podmienky oprávnenosti výdavkov.

 

Usmernenie č. 1 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 27. augusta 2021.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť