11. novembra 2016

Z dôvodu prenesenia časti kompetencií z Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu  SR (MŠVVaŠ) na Výskumnú agentúru (VA), MŠVVaŠ SR ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydalo dňa 11.11.2016 Usmernenie č. 1 k výzve na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP pre operačný program Výskum a inovácie a Usmernenie č. 1 k výzve na výber zahraničných expertov pre operačný program Výskum a inovácie (Call for International Experts/Specialists
for the Operational Programme Research and Innovation).

Všetky zmeny nájdete v usmernení pre odborných hodnotiteľov a zahraničných expertov.

Za účelom prehľadnosti a lepšej orientácie v zmenách zo strany žiadateľov, MŠVVaŠ SR zverejňuje dokumenty s vyznačenými zmenami resp. doplneniami.  

Usmernenia nadobúdajú účinnosť dňa 11.11.2016, t. j. dňom zverejnenia na webovom sídle operačného programu Výskum a inovácie.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť