4. marca 2016

Výskumná agentúra (VA) ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) vydáva dňa 2. marca 2016 usmernenie pre žiadateľov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK s kódom: OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01. Všetky uvedené zmeny nájdete priamo v usmernení.

Za účelom prehľadnosti a lepšej orientácie v zmenách zo strany žiadateľov VA zverejňuje všetky relevantné dokumenty s vyznačenými zmenami resp. doplneniami. Výsledné verzie dokumentov so zapracovanými zmenami, t. j. bez ich vyznačenia, sa nachádzajú v rámci príloh, ktoré sú súčasťou vyhlásenej výzvy s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01.

 

Usmernenie nadobúda účinnosť dňa 04. 03. 2016, t. j. dňom zverejnenia na webovom sídle operačného programu Výskum a inovácie. Žiadosti o NFP odoslané, resp. dané na prepravu na VA od 05. 03. 2016 musia pri preukazovaní podmienky poskytnutia príspevku (PPP) používať jednotlivé upravené dokumenty. V zmysle kapitoly 4 Príručky pre žiadateľa o NFP z operačného programu Výskum a inovácie, v prípade, ak VA vykoná zmenu výzvy, ktorá vyžaduje úpravu, resp. aktivitu zo strany žiadateľa (vrátane zmeny spôsobu preukazovania PPP, bez samotnej zmeny PPP) je žiadateľ, ktorý predložil žiadosť o NFP pred zmenou výzvy, t. j. pred vydaním usmernenia k výzve, avšak o ktorej ešte VA nerozhodla, oprávnený svoju žiadosť o NFP doplniť alebo zmeniť, ak to takáto zmena vyžaduje. VA písomne informuje o možnosti a potrebnom rozsahu zmeny/doplnenia žiadosti o NFP všetkých žiadateľov, ktorých žiadosti o NFP boli odoslané, resp. dané na prepravu na VA najneskôr v deň nadobudnutia účinnosti tohto usmernenia. Žiadatelia majú možnosť doplniť svoje žiadosti o NFP v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej informácie o zmene danej výzvy.

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť