9. septembra 2019

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 09. septembra 2019 Usmernenie č.2 k nasledovným piatim výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na podporu výskumno-vývojových kapacít (VaV kapacity):

Usmernenie č. 2 sa týka iba úplného znenia výzvy, všetky prílohy ostávajú bezo zmeny v znení Usmernenia č. 1.

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa 9. septembra 2019. Usmernenie č. 2 je zverejnené jednotlivo pri príslušných výzvach na podporu VaV kapacít aj s vyznačenými zmenami v úplnom znení výzvy.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť