16. mája 2019

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 16.05.2019 Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu zapájania MSP do programov EÚ s kódom OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18 (ďalej len „výzva“).

Cieľom Usmernenia č. 1 je úprava výzvy vo vzťahu k zmene lehoty na vydanie rozhodnutia v konaní o ŽoNFP. Zároveň bol upravený aj spôsob, akým poskytovateľ informuje žiadateľov o dôvodoch nedodržania termínu na vydanie rozhodnutia v konaní o ŽoNFP a o novom predpokladanom termíne vydania rozhodnutia, a to zverejnením informácie na webovom sídle poskytovateľa,  v ITMS2014+ a individuálne na kontaktné e-mailové adresy, uvedené v ŽoNFP.

Usmernením sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa 16. mája 2019.

Úplné znenie Usmernenia č. 1 k vyššie uvedenej výzve nájdete TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť