20. decembra 2017

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu MSP pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14)

Predmetom zverejnenej výzvy je podpora mikro, malých a stredných podnikov (MSP), ktoré plánujú tvorbu nového alebo inovovaného produktu, resp. inováciu výrobného procesu v najmenej rozvinutých okresoch SR, a to s cieľom:

  • udržať v daných regiónoch existujúce investície a pomôcť im v raste, t. j. motivovať MSP už pôsobiace v najmenej rozvinutých okresoch, aby rozšírili svoju činnosť,
  • zaviesť do najmenej rozvinutých okresov nové investície, t. j. motivovať MSP pôsobiace mimo týchto regiónov, aby realizovali nové projekty práve v týchto okresoch,
  • podporiť tvorbu nových pracovných miest v oblastiach s dlhodobo vysokou mierou nezamestnanosti.

Oprávneným miestom realizácie projektov sú výhradne najmenej rozvinuté okresy SR, t. j. okresy definované v zozname vedenom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Pre oprávnenosť projektu z hľadiska miesta realizácie je rozhodujúci stav k poslednému dostupnému mesiacu predchádzajúcemu termínu uzatvorenia príslušného hodnotiaceho kola výzvy.

Ministerstvo hospodárstva SR touto výzvou pokračuje vo vyhlasovaní výziev v tzv. zjednodušenom režime. V snahe čo najvýraznejšie znížiť administratívnu záťaž žiadateľov boli vo výzve uplatnené viaceré zjednodušenia ako napr. možnosť plne elektronického predkladania žiadostí s prílohami, maximálne možné zníženie počtu povinných príloh žiadostí, v súlade s pravidlom „jedenkrát a dosť“ si poskytovateľ všetko, čo si dokáže overiť vo verejne dostupných registroch, overí bez potreby preukazovania zo strany žiadateľa. K zjednodušeniu a sprehľadneniu práce s výzvou by mala napomôcť aj celková koncepcia dokumentácie výzvy v užívateľsky priateľskom formáte s využitím preddefinovaných formulárov vybraných príloh alebo testu úplnosti žiadosti ako pomôcky pre žiadateľa s cieľom minimalizovať formálne nedostatky projektu.

V rámci výzvy sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 10 000 000 EUR

Dátum vyhlásenia výzvy: 20. 12. 2017

Typ výzvy: otvorená

Pre kompletné informácie k výzve spolu s jej prílohami kliknite SEM.

Zároveň na webovom sídle TU sú zverejnené dokumenty, ktoré sú relevantné aj pre predmetnú výzvu.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť