28. septembra 2018

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie oznamuje, že ku dňu 28. septembra 2018 uzatvára výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08 zameranú na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch, ktorá sa uzatvára z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2017-3.3.1-14 zameranú na podporu MSP  pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch, ktorá sa uzatvára z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci uvedených výziev.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť