26. novembra 2019

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa  26. novembra 2019 Usmernenie č.4  k k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04.

Usmernenie č. 4 sa týka iba úplného znenia výzvy. Všetky prílohy ostávajú bezo zmeny v znení Usmernenia č. 3. Predmetom zmeny je len zníženie indikatívnej alokácie na výzvu.

Usmernenie č. 4 a zmeny z neho vyplývajúce sú platné a účinné odo dňa 26. novembra 2019. 

https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-va-dp-2018-1-1-3-04/


INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť