28. mája 2018

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 28. 5. 2018 Usmernenie č. 1 k nasledujúcim výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraným na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja: 

OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16,

OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17.

Cieľom Usmernenia č. 1 k predmetným výzvam je zosúladenie výziev a ich príloh so záväzným formulárom prílohy ŽoNFP Vyhlásenie o veľkosti podniku, ktorý je zverejnený na webovom sídle www.opvai.sk v časti Dokumenty/Metodické dokumenty v gescii MH SR, v rámci dokumentu Vyhlásenie o veľkosti podniku.

S cieľom zjednodušiť žiadateľom vypĺňanie tejto povinnej prílohy k žiadosti o NFP bol vypracovaný nový záväzný formulár Vyhlásenia na kvalifikovanie sa ako MSP, a to vo forme automatizovaného formulára.

Usmernením č. 1 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mení výzvy spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernenie č. 1 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 28. 5. 2018.

Úplné znenie Usmernenia č. 1 ku všetkým vyššie uvedeným výzvam na predkladanie ŽoNFP zameraných na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja nájdete tu:

OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16 ,

OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť