13. februára 2017

V súvislosti s aktualizáciou výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04, ktorá bola vykonaná dňa 07.02.2017 na základe Usmernenia č. 1 k obidvom výzvam, si dovoľujeme upozorniť žiadateľov, že vykonané aktualizácie výziev majú dopad na zmenu formuláru žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) s tým, že systém ITMS2014+ neumožní žiadateľom odoslať ŽoNFP, ktoré boli žiadateľmi vytvorené a rozpracované pred aktualizáciou výziev. Zároveň systém ITMS2014+ upozorní žiadateľov prostredníctvom „chybového hlásenia“ na potrebu opätovného vytvorenia ŽoNFP.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť