29. marca 2018

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 29. 3. 2018 Usmernenie č. 2 k nasledovným výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraných na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja:

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11;

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12;

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13;

– ďalej len „výzva“ resp. „výzvy“.

Cieľom Usmernenia č. 2 k výzvam na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13 (ďalej len „usmernenie č. 2“) je oprava zjavných chýb v písaní a zároveň úprava spôsobu preukazovania splnenia podmienky poskytnutia príspevku č. 23 - Podmienka mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy z dôvodu potreby minimalizovať riziká súvisiace s realizovateľnosťou a udržateľnosťou projektov vzhľadom na skutočnosť, že k reálnemu preukazovaniu splnenia predmetnej podmienky poskytnutia príspevku dochádza až v druhej fáze realizácie projektu.

Usmernením č. 2 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernenie č. 2 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 29. 3. 2018.

Úplné znenie Usmernenia č. 2 ku všetkým z vyššie uvedených výziev na predkladanie ŽoNFP zameraných na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja.

Nájdete tu:

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11 ;

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12 ;

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13 .

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť