15. mája 2019

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie zverejnilo dňa 15.05.2019 aktualizovanú informácia pre prijímateľov k preukazovaniu splnenia podmienky bezúhonnosti prijímateľa v rámci dopytovo-orientovaných projektov OP VaI.

Cieľom zverejnenej informácie je upovedomiť prijímateľov o aktualizovanom postupe, ktorý bude poskytovateľ v rámci výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) vyhlásených v termíne od 28.4.2017 do 25.6.2018 vrátane (t. j. od výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07 až po výzvu na predkladanie ŽoNFP s kódom OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19 vrátane) aplikovať pri overovaní splnenia podmienky bezúhonnosti prijímateľa počas realizácie projektu (v čase účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP), a to v nadväznosti na ustanovenia § 1 ods. 1 a ods. 3 písm. c) zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

 

Pod „podmienkou bezúhonnosti prijímateľa“ sa rozumie podmienka poskytnutia príspevku stanovená v jednotlivých výzvach na predkladanie ŽoNFP pod názvom: „Podmienka, že žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe“.

Úplné znenie dokumentu nájdete TU

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť