21. júna 2017

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 21.06.2017 Usmernenie č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03) a Usmernenie č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04).

Cieľom usmernení č. 4 k vyššie uvedeným výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP (ďalej aj „výzvy“) je úprava výziev vo vzťahu k termínom uzavretia 3. hodnotiacich kôl.

Usmerneniami č. 4 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF mení formálnu náležitosť výziev. Zmenou formálnej náležitosti výziev nedochádza k zmene podmienok poskytnutia príspevku. Usmernením č. 4 k výzvam sa v plnom rozsahu nahrádzajú dokumenty predmetných výziev.

Usmernenie č. 4 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 21. júna 2017.

Úplné znenie Usmernenia č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 nájdete TU.

Úplné znenie Usmernenia č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04 nájdete TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť