18. mája 2016

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a Inovácie (ďalej len „SO“) oznamuje, že dňa 18. 5. 2016 zrušilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch a zlepšenia konkurencieschopnosti podnikov prostredníctvom podpory realizácie inovačných aktivít s kódom: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-01 (ďalej len „výzva“), ktorá bola vyhlásená v rámci Operačného programu Výskum a inovácie (Prioritná os 1 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií, Špecifický cieľ 1.2.2 – Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách).

 

SO pristupuje k zrušeniu výzvy v súlade s ustanovením § 17 ods. 8 zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu potreby vykonania zmeny v podmienke poskytnutia príspevku – Kritériá pre výber projektov, keďže v zmysle ustanovení kap. 3.1.1.1 platného Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020 je takáto zmena klasifikovaná ako podstatná zmena podmienok poskytnutia príspevku, v prípade ktorej je poskytovateľ povinný výzvu zrušiť.

 

Po odstránení identifikovaných nedostatkov bude predmetná výzva opätovne vyhlásená. Z tohto dôvodu odporúčame potenciálnym žiadateľom sledovať informácie zverejnené na webových sídlach www.opvai.sk, www.mhsr.skwww.siea.sk. Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktoré boli predložené do momentu zrušenia výzvy, si žiadateľ môže prevziať osobne v sídle Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry na Bajkalskej 27 v Bratislave u zamestnancov oddelenia posudzovania projektov (Ing. Michal Zajac a Bc. Michal Ivan - tel. č. +421/2 58 248 454) v pracovných dňoch od 9.00 do 15.00.

 

 

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť