2. augusta 2021

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 2. augusta 2021 Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu rozvoja podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami v Banskobystrickom samosprávnom kraji  (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-30). 

Cieľom usmernenia č. 2 je zohľadnenie legislatívnych zmien vo všeobecne záväznom právnom predpise upravujúcom konanie poskytovateľa pri poskytovaní nenávratného finančného prostriedku z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ako aj úprava formálnych náležitostí výzvy s cieľom zosúladenia textu výzvy so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 - 2020

Právnym základom pre zmenu výzvy je § 17 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Usmernením č. 2 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza text výzvy a príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa

Usmernenie č. 2 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 02. augusta 2021.

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť