17. septembra 2019

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie s cieľom zrýchliť implementáciu projektov a čerpanie finančných prostriedkov v roku 2019 zavádza pre prijímateľov možnosť využitia preddavkových platieb.

Z tohto dôvodu MH SR vydáva Usmernenie pre prijímateľov k uplatneniu preddavkových platieb v rámci dopytovo-orientovaných projektov v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, verzia 2.0 .

Prijímateľ môže využiť inštitút preddavkových platieb v obchodných vzťahoch s dodávateľom, pričom k úhrade finančných prostriedkov zo strany prijímateľa v prospech dodávateľa dochádza pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác.

Vzhľadom na účel tohto usmernenia je využitie preddavkových platieb časovo obmedzené a je možné ho využiť iba v prípade, že prijímateľ predloží Poskytovateľovi žiadosť o platbu s výdavkami viažucimi sa k preddavkovým platbám najneskôr do 6. decembra 2019.

Ďalším opatrením s cieľom akcelerovať realizáciu projektov a využívanie prostriedkov OP VaI v gescii MH SR v roku 2019 je zavedenie tzv. ex post zabezpečenia pohľadávky poskytovateľa, a to tak v prípade dodaných tovarov, poskytnutých služieb alebo vykonaných stavebných prác, ako v prípade preddavkových platieb a priebežných, resp. čiastkových plnení. Toto opatrenie je zavedené aktualizáciou Usmernenia pre prijímateľov k zabezpečeniu pohľadávky poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci dopytovo – orientovaných projektov, verzia 1.8.

Všetky uvedené dokumenty sú účinné odo dňa ich zverejnenia, t. j. od 17. 09. 2019 a ich úplné znenie nájdete TU

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť