28. septembra 2021

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra informuje žiadateľov, že v rámci 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPII-MH/DP/2020/9.5-28, zameranej na podporu sieťovania podnikov, neukončí konanie o žiadostiach o NFP v stanovenom termíne 70 pracovných dní od termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola v zmysle Systému riadenia EŠIF, a to z dôvodu veľkého počtu paralelne posudzovaných žiadostí o NFP v rámci viacerých výziev (resp. hodnotiacich kôl), ako aj z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti schvaľovacieho procesu.

Predpokladaný termín ukončenia konania je október 2021.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť