17. marca 2021

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 17. marca 2021 Usmernenie č. 5 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá je zameraná na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v rámci Iniciatívy EK catching-up regions (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-27). 
Cieľom usmernenia č. 5 je upraviť:

-        spôsob predkladania doplnenej ŽoNFP zo strany žiadateľa,
-        postup súvisiaci s overovaním podmienok doručenia ŽoNFP,
-        spôsob komunikácie s kontaktnou osobou žiadateľa pri doručovaní písomností a informácií v rámci konania o žiadosti.
Zároveň je cieľom tohto usmernenia zohľadniť v dokumentácii výzvy možnosť predĺženia lehoty na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP počas trvania mimoriadnej situácie, a to v zmysle zverejnenej Informácie pre žiadateľov o poskytnutie NFP v rámci výziev OP II v gescii Ministerstva hospodárstva SR v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike - aktualizácia č. 1.

Právnym základom pre zmenu výzvy je § 57 ods. 1 a ods. 5 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 Usmernením č. 5 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

  • Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa
  • Inštrukcia k vyplneniu formulára ŽoNFP, ktorá je súčasťou prílohy č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť