Aktuality

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2020

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2020 v gescii MH SR.

Príručka pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty OP II v gescii MH SR, verzia 5.4

Príručka pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty OP II v gescii MH SR, verzia 5.4

Aktualizácia č. 1 Informácie pre žiadateľov v rámci výziev v gescii Ministerstva hospodárstva SR v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike

Aktualizácia č. 1 Informácie pre žiadateľov v rámci výziev v gescii Ministerstva hospodárstva SR v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike

MHSR zverejnilo usmernenia k výzvam OPII-MH/DP/2020/9.5-28 a OPII-MH/DP/2020/10.3-29

MH SR ako SO pre OPII dňa 22. mája 2020 zverejnilo usmernenia k výzvam na predkladanie ŽoNFP s kódom OPII-MH/DP/2020/9.5-28 a OPII-MH/DP/2020/10.3-29 s cieľom znížiť žiadateľom administratívnu záťaž a zjednodušiť prípravu ŽoNFP.

FAQ k výzvam zameraným na podporu sieťovania podnikov, resp. podporu sieťovania podnikov v Bratislavskom kraji (OPII-MH/DP/2020/9.5-28 a OPII-MH/DP/2020/10.3-29)

MH SR ako SO pre OPII zverejnilo 19. 05. 2020 FAQ k výzvam na podporu sieťovania podnikov, resp. podporu sieťovania podnikov v Bratislavskom kraji (OPII-MH/DP/2020/9.5-28 a OPII-MH/DP/2020/10.3-29).

prejsť na všetky aktuality

OPII

Európska komisia rozhodla s  účinnosťou od 13. 12. 2019 o schválení zlúčenia operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) s operačným programom Výskum a inovácie (OP VaI). Obsah a finančné prostriedky pôvodného operačného programu Výskum a inovácie zostávajú nezmenené po presune do operačného programu Integrovaná infraštruktúra. 

V operačnom programe Integrovaná infraštruktúra pokrývajú oblasti výskumu, vývoja a inovácií prioritné osi 9 až 13. Predmetné osi OPII sú zamerané na vytvorenie priaznivého a stabilného prostredia pre inovácie pre všetky relevantné subjekty a na podporu zvýšenia efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ako základného piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti. 

Sprostredkovateľskými orgánmi pre oblasť výskumu a inovácií v rámci OPII sa na základe predmetného rozhodnutia Európskej komisie stalo Ministerstvo hospodárstva SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

Operačný program Integrovaná infraštruktúra - programový dokument

ITMS2014+

V ITMS2014+ nájdete vyhľadávač grantov, informácie o výzvach a vyzvaniach všetkých operačných programov, prehľad všetkých projektov a postup ako vypracovať žiadosť o nenávratný finančný príspevok cez systém IMTS2014+.

zobraziť viac

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek a aktuálnych informácii o operačnom programe Výskum a inovácie.

zobraziť viac

Ohlásenie korupčného správania

Neváhajte nám nahlásiť korupčné správanie v súvislosti s implementáciou projektov Operačného programu Výskum a inovácie.

zobraziť viac

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť