Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu dlhodobého strategického výskumu vyhlásené

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila 5 výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu.

VÝSKUMNÁ AGENTÚRA VYHLÁSILA VÝZVY NA PODPORU MOBILIZÁCIE EXCELENTNÝCH VÝSKUMNÝCH TÍMOV

VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRÁTNEHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA PODPORU MOBILIZÁCIE EXCELENTNÝCH VÝSKUMNÝCH TÍMOV V OBLASTIACH ŠPECIALIZÁCIE RIS3 SK
OP VaI

Operačný program Výskum a inovácie predstavuje spoločný programový dokument Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pre poskytnutie podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020 v oblasti zameranej na vytvorenie stabilného prostredia priaznivého pre inovácie pre všetky relevantné subjekty a podporu zvýšenia efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ako základného piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti.

 

Operačný program Výskum a inovácie nadväzuje na operačný program Výskum a vývoj a operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v programovom období 2007 – 2013.

 

Celková alokácia OP VaI za zdroje EÚ predstavuje 2 231 032 482,00 EUR, z toho viac ako tri štvrtiny všetkých finančných prostriedkov sú určené na posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií a zvyšná časť je alokovaná na podporu zvýšenia konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť