Aktuality

E-bulletin č. 4/2021

Výskumná agentúra vám prináša E-bulletin č. 4/2021

Informácia o predpokladanom termíne na vydanie rozhodnutí v rámci 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPII-MH/DP/2020/9.5-28

MH SR ako SO pre OPII informuje žiadateľov, že v rámci 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPII-MH/DP/2020/9.5-28, je predpokladaný termín ukončenia konania o ŽoNFP v októbri 2021.

Informácia o aktualizovanom predpokladanom termíne na vydanie rozhodnutí v rámci 2. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-23

MH SR ako SO pre OPII informuje žiadateľov, že v rámci 2. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-23, je predpokladaný termín ukončenia konania o ŽoNFP v novembri 2021.

MH SR navyšuje alokáciu výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-30

Navýšenie alokácie výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-30.

Dve nové výzvy pre vedeckovýskumné projekty boli schválené Radou Výskumnej agentúry

Na 9. rokovaní Rady Výskumnej agentúry pod vedením Ľudovíta Paulisa, štátneho tajomníka II, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) sa dňa 13.9.2021 stretli zástupcovia ministerstva školstva, ministerstva hospodárstva, vedeckej obce, verejného a súkromného sektora výskumných inštitúcií.

prejsť na všetky aktuality

OPII

Európska komisia rozhodla s  účinnosťou od 13. 12. 2019 o schválení zlúčenia operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) s operačným programom Výskum a inovácie (OP VaI). Obsah a finančné prostriedky pôvodného operačného programu Výskum a inovácie zostávajú nezmenené po presune do operačného programu Integrovaná infraštruktúra. 

V operačnom programe Integrovaná infraštruktúra pokrývajú oblasti výskumu, vývoja a inovácií prioritné osi 9 až 13. Predmetné osi OPII sú zamerané na vytvorenie priaznivého a stabilného prostredia pre inovácie pre všetky relevantné subjekty a na podporu zvýšenia efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ako základného piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti. 

Sprostredkovateľskými orgánmi pre oblasť výskumu a inovácií v rámci OPII sa na základe predmetného rozhodnutia Európskej komisie stalo Ministerstvo hospodárstva SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

Operačný program Integrovaná infraštruktúra - programový dokument

ITMS2014+

V ITMS2014+ nájdete vyhľadávač grantov, informácie o výzvach a vyzvaniach všetkých operačných programov, prehľad všetkých projektov a postup ako vypracovať žiadosť o nenávratný finančný príspevok cez systém IMTS2014+.

zobraziť viac

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek a aktuálnych informácii o operačnom programe Výskum a inovácie.

zobraziť viac

Ohlásenie korupčného správania

Neváhajte nám nahlásiť korupčné správanie v súvislosti s implementáciou projektov Operačného programu Výskum a inovácie.

zobraziť viac

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť