12. septembra 2017

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácia vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraného na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch SR (kód OPVaI-MH / DP / 2017 / 3.3.1-08).

Predmetom zverejnenej výzvy je podpora mikro, malých a stredných podnikov (MSP), ktoré plánujú tvorbu nového alebo inovovaného produktu resp. inováciu výrobného procesu v najmenej rozvinutých okresoch SR, a to s cieľom:

  • udržať v daných regiónoch existujúce investície a pomôcť im v raste, tj motivovať MSP už pôsobiace v najmenej rozvinutých okresoch, aby rozširovali svoju činnosť,
  • zaviesť do najmenej rozvinutých okresov nové investície, tj motivovať MSP pôsobiace mimo týchto regiónov, aby realizovali nové projekty práve tu,
  • podporiť tvorbu nových pracovných miest v oblastiach s dlhodobo vysokou mierou nezamestnanosti.

Oprávneným miestom realizácie projektov sú výhradne najmenej rozvinuté okresy SR, tj okresy definované v zozname vedené Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov ao zmene a doplnení niektorých zákonov. Pre oprávnenosť projektu z hľadiska miesta realizácie je rozhodujúci stav k poslednému dostupnému mesiacu predchádzajúcemu termínu uzatvorenia príslušného hodnotiaceho kola výzvy.

V tejto výzve je možné úplné elektronické predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP (žiadosť) a žiadatelia už nemusia prikladať k žiadostiam množstvo povinných príloh vo forme potvrdení z rôznych úradov a inštitúcií, ako napr. zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne, Obchodného alebo Živnostenského registra, registra trestov, čím sa výrazne znižuje administratívna záťaž pri príprave žiadostí (úspora času a finančných prostriedkov žiadateľov). Ministerstvo hospodárstva SR bude pri posudzovaní žiadostí využívať údaje z verejne dostupných registrov v maximálnej možnej miere.

V rámci výzvy sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 50 mil. EUR.

Dátum vyhlásenia výzvy: 12. 09. 2017

Typ výzvy: otvorená

 

Pre kompletné informácie k výzve spolu s prílohami kliknite SEM .

 

Súčasne na webovom sídle TU sú zverejnené dokumenty, ktoré sú relevantné aj pre predmetnú výzvu.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť