17. júla 2018

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo výzvu na predkladanie projektových zámerov zameranú na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva (kód výzvy OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01).

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na zriadenie alebo modernizáciu výskumnej infraštruktúry a zároveň dosiahnutie a praktické uplatnenie inovácií produktu alebo procesu (s možným doplnením o organizačnú inováciu) a ich zavedenie do produkčného procesu prostredníctvom realizácie jednotlivých výskumno- vývojových úloh, čím dôjde k zvýšeniu inovačnej úrovne v podnikoch. Podporené podniky musia pôsobiť buď v hlavnom odvetví, ktorým je charakterizovaná jedna z domén inteligentnej špecializácie, zadefinovaných v Implementačnom pláne Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK), alebo v niektorom z odvetví reprezentujúcich funkčné väzby existujúce v rámci príslušného hlavného odvetvia, ktorým je charakterizovaná určená doména.

Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. V rámci výzvy môžu byť podporené mikro, malé, stredné aj veľké podniky, ako aj výskumné organizácie, pričom oprávnenými aktivitami sú priemyselný výskum, experimentálny vývoj a zriadenie alebo modernizáciu výskumnej infraštruktúry. Súčasne môže byť s uvedenými činnosťami predmetom projektu aj aktivita relevantná iba pre MSP a zameraná na ochranu práv duševného vlastníctva.  Uplatnenie inštitútu partnerstva je v rámci výzvy povinné, pričom realizácia projektového zámeru sa musí uskutočniť prostredníctvom minimálne 3 partnerov žiadateľa a pre oprávneného žiadateľa, ktorým je veľký podnik je uplatnenie inštitútu partnerstva so zapojením aspoň jedného MSP podmienkou pre posúdenie projektového zámeru.

Ministerstvo hospodárstva SR aplikuje pre projekty zamerané na vznik a činnosť technologicko-inovačných platforiem dvojkolový proces výberu projektov. Uvedená skutočnosť znamená, že po ukončení procesu posudzovania projektových zámerov predložených v rámci výzvy bude nasledovať vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, pričom jednou z podmienok poskytnutia príspevku v nej stanovenou, bude predloženie hodnotiacej správy projektového zámeru, t.j. účasť v prvom kole výberu projektov.

 

V rámci výzvy sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške: 100 mil. EUR.

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 17. 7. 2018

Typ výzvy: uzavretá

Dátum uzavretia výzvy: 30. 11. 2018

 

Pre kompletné informácie k výzve spolu s jej prílohami kliknite SEM.

Zároveň na webovom sídle TU sú zverejnené dokumenty, ktoré sú relevantné aj pre predmetnú výzvu.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť