14. februára 2020

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo výzvu na predkladanie ŽoNFP zameranú na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/9.5-24).

Ministerstvo hospodárstva SR aplikuje pre projekty zamerané na vznik a činnosť technologicko-inovačných platforiem dvojkolový proces výberu projektov. Uvedená skutočnosť znamená, že vyhláseniu výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP predchádzal proces posudzovania projektových zámerov predložených v rámci výzvy na predkladanie projektových zámerov zverejnenej dňa 16. júla 2018 s kódom OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01 (prvé kolo výberu projektov), pričom jednou z podmienok poskytnutia príspevku stanovenou vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPII-MH/DP/2020/9.5-24 (druhé kolo výberu projektov) je predloženie projektového zámeru, t.j. účasť v prvom kole výberu projektov.

Dôrazne preto upozorňujeme, že žiadosť o poskytnutie NFP v rámci tejto výzvy môžu predložiť výhradne takí žiadatelia, ktorí predložili projektový zámer v rámci výzvy na predkladanie projektových zámerov s kódom OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01, t.j. žiadatelia, ktorí sa zúčastnili prvého kola výberu projektov (bez ohľadu na jeho výsledok).

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na zriadenie alebo modernizáciu výskumnej infraštruktúry a zároveň dosiahnutie a praktické uplatnenie inovácií produktu alebo procesu (s možným doplnením o organizačnú inováciu) a ich zavedenie do produkčného procesu prostredníctvom realizácie jednotlivých výskumno – vývojových úloh, čím dôjde k zvýšeniu inovačnej úrovne v podnikoch. Podporené podniky musia pôsobiť buď v hlavnom odvetví, ktorým je charakterizovaná jedna z domén inteligentnej špecializácie, zadefinovaných v Implementačnom pláne Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK), alebo v niektorom z odvetví reprezentujúcich funkčné väzby existujúce v rámci príslušného hlavného odvetvia, ktorým je charakterizovaná určená doména. Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. Uplatnenie inštitútu partnerstva je v rámci výzvy povinné, pričom realizácia projektu sa musí uskutočniť prostredníctvom minimálne 3 partnerov žiadateľa.

 

V rámci výzvy sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 57 mil. EUR.

Typ výzvy: Uzavretá

Dátum uzavretia výzvy: 15. 05. 2020

Pre kompletné informácie k výzve spolu s jej prílohami kliknite SEM.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť