27. júla 2017

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie (ďalej „OP VaI“) pristupuje k uzatvoreniu Výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených v rámci vyzvaní na realizáciu národných projektov v oblasti podnikateľského prostredia v rámci OP VaI prioritnej osi PO3 – Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP a prioritnej osi PO4 – Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji z dôvodu predloženia žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci vyzvaní na predloženie národných projektov v oblasti podnikateľského prostredia (Národný projekt NPC v regiónoch,  Národný projekt NPC II – BA kraj, Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First”, Podpora internacionalizácie MSP) a ukončenia potreby zabezpečenia procesu konania o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

Dátum vyhlásenia výzvy: 06.12.2016

Dátum uzávierky výzvy: 28.07.2017

Informáciu o uzatvorení výzvy nájdete v časti VÝZVY alebo kliknutím na nasledovný odkaz:

Informácia o uzatvorení výzvy

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť