13. apríla 2017

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 13.04.2017 Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03) a Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04).

Cieľom usmernení č. 2 k uvedeným výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP (ďalej len „usmernenia č. 2“) je úprava výziev vo vzťahu k zadefinovaniu postupov písomnej komunikácie v procese konania o ŽoNFP prostredníctvom elektronických schránok v nadväznosti na zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) a Metodický výklad CKO č. 4 k elektronickému predkladaniu žiadostí o NFP a k spôsobu overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku a úprava telefonického kontaktu SIEA.

Usmerneniami č. 2 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvy spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernenia č. 2 a zmeny z nich vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 13.04.2017.

 

Úplné znenie Usmernenia č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 nájdete TU.

Úplné znenie Usmernenia č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04 nájdete TU.

 

Upozornenie pre žiadateľov

V súvislosti s aktualizáciami výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódmi OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04, ktoré boli vykonané dňa 13.04.2017 na základe Usmernení č. 2 k výzvam, si dovoľujeme upozorniť žiadateľov, že vykonané aktualizácie výziev majú dopad na zmenu formuláru žiadosti o poskytnutie ŽoNFP s tým, že systém ITMS2014+ neumožní žiadateľom odoslať žiadosti o poskytnutie NFP, ktoré boli žiadateľmi vytvorené a rozpracované pred aktualizáciami výziev. Zároveň systém ITMS2014+ upozorní žiadateľov prostredníctvom „chybového hlásenia“ na potrebu opätovného vytvorenia ŽoNFP.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť