29. novembra 2018

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v zmysle kap. 3.1.1 ods. 16 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 7 zo dňa
31. 10. 2018, oznamuje, že k 14. 01. 2019 plánuje uzavrieť:

Dôvodom plánovaného uzavretia výziev je skutočnosť, že objem žiadaných finančných prostriedkov zo strany žiadateľov v predložených žiadostiach o nenávratný finančný príspevok v rámci vyššie uvedených výziev výrazne presiahol disponibilnú výšku finančných prostriedkov vyčlenených na jednotlivé výzvy.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť