21. apríla 2016

Vážení prijímatelia,

dňa 18. apríla 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 343/2015 o verejnom obstarávaní, dávame do pozornosti nasledovnú zmenu:

 

Podľa § 169 ods. 2

Ak ide o nadlimitnú zákazku alebo koncesiu, financovanú čo aj z časti z prostriedkov Európskej únie, kontrolovaný je povinný pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, pred ukončením súťaže návrhov, pred zadaním zákazky na základe rámcovej dohody alebo pred ukončením postupu inovatívneho partnerstva podať úradu podnet podľa odseku 1 písm. b).

Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného

§ 169

(1)

Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, pred ukončením súťaže návrhov, pred zadaním zákazky na základe rámcovej dohody alebo pred ukončením postupu inovatívneho partnerstva (ďalej len „konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy“) sa začína

a) z vlastného podnetu úradu,

b) na základe podnetu kontrolovaného na výkon kontroly ním zadávanej zákazky alebo koncesie

Verejný obstarávateľ je teda pri realizácii nadlimitnej zákazky povinný po skončení verejného obstarávania vo fáze  pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom zaslať v zmysle § 169 ods. 1 podnet na vykonanie kontroly predmetného verejného obstarávania. 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť