29. októbra 2021

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra s cieľom zrýchliť implementáciu projektov a čerpanie finančných prostriedkov v roku 2021 zavádza pre prijímateľov možnosť využitia preddavkových platieb. Z tohto dôvodu MH SR vydáva Usmernenie pre prijímateľov k uplatneniu preddavkových platieb v rámci dopytovo-orientovaných projektov v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, verzia 3.0.

Inštitút preddavkových platieb môže byť využitý v obchodných vzťahoch s dodávateľom, pričom k úhrade finančných prostriedkov zo strany prijímateľa/partnera v prospech dodávateľa dochádza pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác. Možnosť poskytovania preddavkových platieb  musí byť súčasťou pôvodnej zmluvy uzavretej s dodávateľom.

​Vzhľadom na účel tohto usmernenia je využitie preddavkových platieb časovo obmedzené a je možné ho využiť iba v prípade, že prijímateľ predloží poskytovateľovi žiadosť o platbu s výdavkami viažucimi sa k preddavkovým platbám najneskôr do 31. decembra 2021.

Ďalším opatrením s cieľom akcelerovať realizáciu projektov a využívanie prostriedkov OP II v gescii MH SR v roku 2021 je zavedenie tzv. ex post zabezpečenia pohľadávky poskytovateľa v prípade preddavkových platieb, a to pre žiadosti o platbu doručené poskytovateľovi najneskôr do 31. decembra 2021.  Toto opatrenie je zavedené aktualizáciou Usmernenia pre prijímateľov k zabezpečeniu pohľadávky poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci dopytovo – orientovaných projektov, verzia 2.4.

Predmetnou aktualizáciou zároveň Poskytovateľ predlžuje možnosť ex post zabezpečenia pohľadávky poskytovateľa aj pre výdavky, ktoré nevznikli na základe preddavkových platieb, a to pre žiadosti o platbu doručené poskytovateľovi najneskôr do 15. novembra 2021.

Všetky uvedené dokumenty sú účinné odo dňa ich zverejnenia, t. j. od 29. 10. 2021 a ich úplné znenie nájdete TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť