21. marca 2017

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že v rámci dokumentácie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05, ktorá bola vyhlásená dňa  01.03.2017, bola v záväznom formulári podrobného rozpočtu projektu (príloha č. 12 žiadosti o NFP) odstránená zrejmá chyba. V podrobnom rozpočte projektu, v pracovnom hárku s názvom „Konsolidovaný rozpočet“ bola odstránená chyba pri automatickom zadávaní intenzity pomoci v rámci hlavnej aktivity – Experimentálny vývoj. Z uvedeného dôvodu upozorňujeme žiadateľov, aby pre účely vypracovania prílohy č. 12 ŽoNFP – Podrobný rozpočet projektu použili záväzný formulár podrobného rozpočtu projektu po odstránení zrejmej chyby, t.j. zverejnený dňa 21.03.2017 v rámci prílohy č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP (vrátane záväzných formulárov).

 

Predmetnú výzvu spolu s prílohami nájdete zverejnenú TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť