29. júna 2018

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 29.06.2018 usmernenia k nasledovným výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraných na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja:

Usmernenie č. 5 k výzve na predkladanie ŽoNFP s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11,

Usmernenie č. 5 k výzve na predkladanie ŽoNFP s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12,

Usmernenie č. 5 k výzve na predkladanie ŽoNFP s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13,

Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie ŽoNFP s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16,

Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie ŽoNFP s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17.

– ďalej len „výzva“ resp. „výzvy“.

Cieľom usmernení k výzvam na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13, OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16 a OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17  (ďalej len „usmernenia“) je úprava výziev a ich príloh v súvislosti s prijatím zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým  sa s účinnosťou od 1.7.2018 mení aj zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Usmerneniami sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvy spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernenia a zmeny z nich vyplývajúce sú účinné odo dňa 1. júla 2018.

Úplné znenie usmernení ku všetkým z vyššie uvedených výziev na predkladanie ŽoNFP zameraných na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja nájdete tu:

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13

OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16

OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť