1. júla 2019

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 1. júla 2019 usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 (ďalej len „výzva“).

Cieľom usmernenia č. 3 k výzve je zohľadnenie zmien vyplývajúcich z legislatívy, konkrétne zákona č. 154/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 113/2018 Z. z. (ďalej len „novela zákona o príspevku z EŠIF“).
S účinnosťou od 1. júla 2019 sa na základe novely zákona o príspevku z EŠIF vypúšťa potreba súhlasu dotknutej osoby na vyžiadanie výpisu z registra trestov.
Usmernením č. 3 k výzve sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.
Usmernenie č. 3 k výzve a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné od 1. júla 2019.
Úplné znenie Usmernenia č. 3 k vyššie uvedenej výzve nájdete TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť