2. októbra 2017

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie oznamuje, že ku dňu 29. septembra 2017 uzatvorilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1.-07 zameranú na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v oblasti kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji (ďalej len „výzva“). Výzva bola uzavretá z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť