12. januára 2016

Na príprave OP VaI spolupracovali MŠVVaŠ SR a MHSR s relevantnými orgánmi ústrednej štátnej správy, najmä s Úradom vlády SR (CKO) a s relevantnými ministerstvami, ktoré mali svojimi kompetenciami dopad na tvorbu OP VaI, ako aj expertnou pracovnou skupinou pre prípravu RIS3 SK. Vychádzajúc z realizovaných analýz a hodnotení na úrovni sekcií oboch ministerstiev implementujúcich ŠF v programovom období 2007 – 2013, reflektujúc analytické vstupy z RIS3 v oblasti stavu VVaI v SR, ako aj ciele a priority vyplývajúce zo strategických dokumentov EÚ a SR – Stratégia Európa 2020, špecifické odporúčania Rady pre krajiny, Národný program reforiem, boli identifikované potreby a navrhnuté opatrenia pre ich zabezpečenie v oblasti podpory a budovania systému VVaI prostredníctvom OP VaI z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť